Comencem recordant la nostra missió: “Convertir-nos en una gestora integral de serveis desti nats a la millora de les condicions de vida de la nostra població diana: infància i llurs famílies”; punt de parti da de la present memòria d ́acti vitats on volem mostrar “què fem” i “com ho fem”, quines són les nostres principals àrees d ́acti vitat i el resum de fi tes més rellevants en la gesti ó del nostre servei principal el CDIAP, aixì com de DELTA FORMACIÓ i el projecte LA SALETA.En relació al CDIAP, el 2018 va començar amb força, fent realitat una fi ta marcada anys enrere: la inauguració d ́un nou local a Gavà. Va ser a la memòria d ́acti vitat de l ́any passat que fèiem referencia al compromís de l ́ajuntament de cedir un espai a la cooperati va per aproximar el servei als infants i llurs famílies. Voluntat de millora respecte la dotació d ́equipaments i recursos adreçats als més peti ts a territori, apostant per la peti ta infància. Per la nostra enti tat DELTA seria el quart local d ́atenció com CDIAP a la nostra zona d ́actuació, acció que posa de manifest la consecució d ́alguns objecti us estratègics de l ́organització; com són la proximitat assistencial, l ́arrelament a territori, el treball en xarxa i la responsabilitat comparti da amb l ́administració autonòmica i local.La necessitat d ́ampliar nombre de locals i centres assistencials respon a l ́augment de la demanda els darrers 10 anys i especialment durant aquest 2018.

Després d ́uns anys d ́estancament i fins i tot de davallada de sol·licituds d’atenció, al 2018 augmenta de nou el número d ́infants atesos al CDIAP. Fet que ha obligat a l’organització a revisar els motius d ́aquest darrer increment i ajustar els recursos personals i materials a la situació. Molt probablement els acords de col·laboració amb els centres d ́atenció primària de salut CAP Montbaig a Viladecans i CAP Can Bou a Castelldefels han reforçat l’accessibilitat dels usuaris al servei i millorat les aliances entre els equips de pediatria i CDIAP; generant un treball comunitari i teixint xarxes a zona. Continuem apostant amb determinació per una visió transversal de la petita infància, optimitzant al màxim els recursos públics i afavorint espais de coordinació professional amb la clara intencionalitat de vetllar el màxim possible pel benestar del infants i les seves famílies. En aquesta línia de treball hem participat activament com entitat en l’elaboració i construcció del document “Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil Catalunya 2020: Per una Atenció Precoç avançada dins d ́un sistema integral de suport al desenvolupament infantil” iniciativa liderada per la UCCAP (Unió Centres d ́Atenció Precoç de Catalunya) i amb la participació de representats i professionals de l ́ACAP (Associació de Professionals d ́AP). La finalitat primordial del projecte ha estat contribuir cap al progrés d ́un sistema integral de suport al desenvolupament infantil universal, integrat, pròxim i de qualitat amb un excel·lent nivell de resposta al llarg de l’etapa infantil a les persones que tenen necessitats de suport professional per al desenvolupament de la personalitat, el talent, les capacitats i la creativitat.

El sistema integrat proposat parteix de la millora de l’actual xarxa de desenvolupament infantil i atenció precoç, però també de la millora del conjunt del sistema de suport, amb una resposta integrada i coordinada dels serveis de salut, educació i de l’àmbit social.Com a CDIAP compartim obertament els reptes i potencials de millora de la xarxa de atenció precoç, formem part i mantenim històricament una actitud proactiva vers el sector. Reptes com són:la necessitat d ́una coordinació més efectiva i una integració de la resposta del conjunt del sistema d ́atenció als infants de 0 a 6 anysla urgència d ́actualitzar la dotació de recursos per fer front a la demanda real dels centresreduir la fragmentació de responsabilitats relacionades amb la política pública d ́atenció precoçl ́oportunitat per generalitzar l’ús d’una aplicació informàtica comuna i incorporar les noves tecnologies a la pràctica assistencial i fomentar la recerca, la formació continuada i la docència en els trastorns de desenvolupament i els diversos àmbits implicats.Aquest darrer repte per DELTA pren un especial protagonisme, no entenem la nostra pràctica professional sense la capacitat i l’obligació de socialitzar el nostre coneixement. Ens construïm amb el nostre dia a dia, compartim expertesa i ens enriquim del que ens aporten els nens que atenem i les seves famílies. Fruit d’això neix DELTA FORMACIÓ, servei destinat a la formació i la capacitació en dos àmbits: petita infància i intervenció familiar i també en economia social. Durant el 2018 aquesta àrea de negoci pren força amb l’inici de la segona edició del Màster en Intervenció en Atenció Precoç i Família. Ja són més de 10 anys realitzant projectes formatius i, el que al principi consideràvem com un repte, en l’actualitat ja és una realitat consolidada. Per últim, el 2018 ha estat també un any transformador per LA SALETA. Gràcies al suport constant de l’Ajuntament de Castelldefels i d’altres municipis, així com de l’Obra Social La Caixa, que ens ha permès garantir aquest any la sostenibilitat i continuar transformant per la inclusió.No podia finalitzar aquesta carta sense agrair a totes aquelles persones i entitats que, ens acompanyen en la voluntat de créixer en un camí continu de millora i de capacitació professional, beneficiant-nos d ́una activitat professional que ens reconforta i dóna senti t a la nostra clara vocació social. No necessitem res més que demanar seguir treballant plegats, “per” i “amb” la peti ta infància, marcant-nos nous reptes i fi tes futures.