DELTA 1 VILADECANS:

Avinguda Mil·lenari, 18 (Masia Can Palmer).
08840 Viladecans.
Antiga Adreça: Lluís Moré del Castillo, 18.

Telèfons: 936373322 i 629566914
Fax: 936584686

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.
Coordinació tècnica: Susana Gabarrón

Des dels inicis de la nostra activitat, DELTA CDIAP ens hem ubicat a la Masia Can Palmer, un equipament de propietat municipal regulat per un conveni de cessió d’espais amb l’Ajuntament de Viladecans.

DELTA 2 VILADECANS:

Carrer Santiago Rossinyol, 6 Local 4.
08840 Viladecans.

Telèfon: 936357239

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Coordinació tècnica: Neus Raventós

El mes de novembre de 2009 s’inicia el desplegament d’una antena al mateix municipi de Viladecans per tal d’ampliar l’atenció als usuaris d’aquella població i descol·lapsar el Centre de Viladecans 1, ubicat a la Masia Can Palmer.

Al mateix temps, és domicili social de la cooperativa i seu empresarial. L’equipament és de titularitat pròpia.

DELTA 3 CASTELLDEFELS :

Carrer Giralda 6.
08860 Castelldefels.

Telèfon: 936342111
Fax: 936646767

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Coordinació tècnica: Chari Jordan, Laia Martínez (substituta).

El mes de novembre de 2005 s’inicia el desplegament d’una antena al municipi de Castelldefels per tal d’apropar l’atenció als usuaris d’aquella població. El Centre està ubicat en un equipament de titularitat municipal situat al barri de Vistalegre, regulat per conveni d’ús d’espais amb l’Ajuntament de Castelldefels.
 • Carrer Santiago Rusiñol i Prats, 6 - 08840 - Viladecans.
 • 936 357 239

CDIAPs

Com a Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç desenvolupem un seguit d’actuacions adreçades a la població infantil, a les seves famílies i al seu entorn, en les seves primeres etapes de la vida per tal de donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents del seu desenvolupament.

El nostre Servei forma part de la xarxa concertada pel SISPAP, Departament de Benestar Social i Família, té un caràcter universal i gratuït.

Desenvolupem un model assistencial caracteritzat per una intervenció integral a nivell bio-psico-social amb l’infant, la seva família i el seu entorn. Per garantir l’abordatge global, aquesta intervenció la realitza un equip professional que integra les disciplines de: psicologia, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia i treball social, entre d’altres. Aquest fet garanteix que es treballi des d’una perspectiva transdisciplinar i s’incideixi de forma simultània en els àmbits sanitaris, educatius i socials de l’infant i de la seva família.

Descarregar memòries

TÈCNICA 2013

  PDF     Ebook     Kindle

TÈCNICA 2014

   PDF      Ebook     Kindle

FUNCIONS DEL CDIAP

ESPAI FAMÍLIA

Per què ser atesos al CDIAP?

Per qualsevol dubte o consulta sobre el desenvolupament del vostre fill o aspectes de criança.

Com accedir al CDIAP / documentació requerida

L’atenció precoç és un dret universal per a tots els nens i nenes de 0 a 6 anys susceptibles de ser atesos. Per accedir a Delta CDIAP només cal que estiguin empadronats a les poblacions de: Begues, Castelldefels, Gavà o Viladecans

Podeu accedir al nostre CDIAP a través del vostre pediatre, escola bressol, escola, serveis socials, ... o també per iniciativa de la mateixa família.

L’accés es fa trucant als nostres telèfons de contacte.

La documentació que us demanarem serà:

 • Fotocòpia dels DNI (pares o tutors legals)
 • Fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’infant
 • Fotocòpia de l’Informe Mèdic del naixement de l’infant o Llibre de salut
 • Fotocòpia d’aquells informes mèdics o psicològics que s’hagin realitzat fins el moment
 • Fotografia de l’infant (tipus carnet)

Drets i deures dels pares

DRETS

Els vostres drets com a persones usuàries del nostre CDIAP són els reconeguts legalment o reglamentàriament, i en especial els establerts a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials:

 • Dret a accedir al servei d’atenció precoç i a gaudir-ne, sense discriminació de cap tipus.
 • Dret a rebre serveis de qualitat i que es tingui en compte, en el procés d’avaluació, l’opinió de les persones representants.
 • Dret a rebre de manera continuada el servei d’atenció precoç mentre l’infant estigui en situació de necessitar el servei, i s’ha d’estendre fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials o, en tot cas, quan l’infant compleixi els sis anys.
 • Dret a la confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en el seu expedient, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Dret a rebre informació suficient i entenedora sobre els drets i els deures, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres d’atenció precoç.
 • Dret a rebre, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de la seva situació.
 • Dret a accedir a l’expedient individual, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne còpies, d'acord amb el que estableixen les lleis.
 • Dret a presentar suggeriments, obtenir informació, presentar queixes i reclamacions i rebre'n la resposta dins el període establert legalment.
 • Dret a disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l'exercici dels seus drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d'informació i de presa de decisions.
 • Dret a conèixer el Reglament de règim intern del servei, i també els drets i els deures, que s’han d’explicar de manera entenedora i accessible.
 • Dret a rebre una atenció personalitzada i de qualitat d’acord amb les seves necessitats específiques. 

DEURES

 • Deure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per valorar i atendre la situació.
 • Deure de complir els acords relacionats amb el servei i seguir el pla d'atenció i les orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.
 • Deure d’assistir amb continuïtat a les sessions, tot respectant-ne les dates en que es facin i els horaris establerts.
 • Deure d’avisar amb la màxima antelació possible en cas de no poder assistir a les sessions establertes
 • Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin afectar la prestació del servei.
 • Deure d’observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col•laboració per facilitar la prestació del servei i la resolució dels problemes.
 • Deure de respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors/es.
 • Deure d’atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats.
 • Deure d’utilitzar amb responsabilitat les instal•lacions del centre d’atenció precoç i tenir-ne cura.
 • Deure de complir els altres deures que estableixi la normativa vigent aplicable.

El circuit assistencial

Entrevista informativa:

Un cop hem rebut la vostra trucada:

 • Us citem a pare o mare per informar-vos millor sobre qui som i què fem i com valoraríem al vostre fill.
 • Volem saber la vostra visió i/o preocupació sobre el que creieu que li passa al vostre fill o el motiu pel qual us envien.
 • Us demanem en aquesta visita la documentació per iniciar els tràmits burocràtics per començar el procés de valoració.

Procés de valoració:
 • Us citarem varis cops un o diversos professionals de diferents disciplines per poder fer una valoració de l’estat de desenvolupament del vostre fill i de la situació familiar.
 • Us convocarem a una entrevista als dos pares per informar-vos del resultat de la nostra valoració i fer-vos una proposta d’intervenció o derivació si ho considerem necessari.
Atenció terapèutica:
 • Atendrem al vostre fill ajustant el tractament  a les seves necessitats
 • Us implicarem en tot moment a través d'entrevistes i participació a les sessions de tractament amb el vostre fill/a
 • Ens reunirem periòdicament amb els serveis socials, sanitaris i educatius que us estan atenent
Formació i docència

Ens formem constantment en temes de desenvolupament infantil per ser competents en la nostra professió i assegurar una qualitat mínima en l’atenció que oferim.

Formem també a les famílies a través de les escoles o escoles bressol, participant en el pla de formació de pares i mares dels nostres municipis elaborant xerrades i tallers adaptats, com ara:

 • Et mossego perquè si
 • Dir no, també és estimar
 • Entre germans
 • Pares, juguem?
 • Taller de llenguatge
 • Taller d’hàbits d’autonomia.
 • L’hàbit del son.
 • Alimentació.
 • Educació emocional.

Avinguda Mil·lenari, 18 (Masia Can Palmer).
08840 Viladecans.
Antiga Adreça: Lluís Moré del Castillo, 18.

Telèfons: 936373322  i  629566914

Fax: 936584686

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Carrer Santiago Rossinyol, 6 Local 4.
08840 Viladecans.

Telèfon: 936357239

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Carrer Giralda 6.
08860 Castelldefels.

Telèfon: 936342111
Fax: 936646767

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.